SpäťÚvod / Stavebný systém TVAREKO / Návod na realizáciu

Návod na realizáciu stavieb

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

 

Základové konštrukcie vetrané

Vetrané základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi, základovým murivom a základovou doskou. Stavbu je potrebné izolovať v súlade s projektom. Základový pás sa nachádza pod obvodovými a vnútornými nosnými stenami a je tvorený betónovou zmesou C12/15 – C20/25 (B15-20).

Základové murivo je tvorené murovacími tvárnicami TVAREKO (MT20, MT25). Samotné murovanie sa začína v rohoch, pričom je potrebné neustále kontrolovať presné osadenie tvárnic a vodorovnosť tvárnic v obidvoch smeroch.. Tvárnice sú preväzované o polovicu, resp. 1/3 dĺžky. Tvárnice sa ukladajú na zraz, hore dnom na cementovú maltu s hrúbkou cca 10 mm. Vzniknuté škáry medzi tvárnicami sa vyplnia cementovou maltou.

Rohy sú tvorené rohovými tvárnicami (deliteľnými) TVAREKO MT20 -deliteľná, kedy kladením jednotlivých rohových tvárnic na seba vznikne priebežná zvislá dutina, do ktorej je vložená oceľová výstuž (obr. č.1). Dutina sa vyplní betónovou zmesou v celej svojej výške. Výška základového muriva je do 1 m . Základová doska je tvorená stropným nosníkom TVAREKO SN, ktorý je uložený do maltového lôžka na poslednú vrstvu tvárnic. Pred ukladaním stropných tvárnic TVAREKO ST 12, ST16, resp. ST20 je potrebné stropné nosníky dočasne podoprieť. Pred podoprením nie je strop pochodzí. Stropné tvárnice sú kladené na sucho na zraz. Po ložení stropných tvárnic sa celá doska preloží kari rohožami a vzájomne sa previaže s nosníkmi, resp. vencom. Potom sa prevedie betonáž stropu.
Parametre nosníkov a druh betónovej zmesi je stanovený projektantom.

 

Základové konštrukcie nevetrané

Nevetrané základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi (pod obvodovými a vnútornými nosnými múrmi, ktorých rozmer a skladba sú určené statikom), základovým murivom zhotoveným z debniacich tvárnic TVAREKO DT20 (resp. DT30, DT40) a následným zaliatím betónom, zhutneným násypom (tvorený zeminou a 20 cm vrstvou štrku – zásyp sa hutní po jednotlivých vrstvách) betónovou doskou (o hrúbke 15 cm, s vloženou KARI rohožou), hydroizoláciou, ktorá je prevedená po vyzretí betónu, pod nosnými stenami a vznikne natavením z asfaltových pásov tak, aby okraje izolácie presahovali min. o 150 mm každú stranu muriva.

 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 

Nosné murivo obvodové

Nosné murivo obvodové je tvorené tvárnicami TVAREKO MT 20 (MT20 Mega, MT25, MT20LBC). Murovanie sa prevádza preväzovaním tvárnic o polovicu (resp. 1/3) dĺžky tvárnice. Tvárnice sa ukladajú na zraz, hore dnom na cementovú maltu s hrúbkou cca 10 mm. Vzniknuté špáry medzi tvárnicami sa vyplnia cementovou maltou. Pre ľahšiu manipuláciu pri osadzovaní tvárnic sú ich dna opatrené otvormi pre uchopenie.

Rohy sú tvorené rohovými tvárnicami (deliteľnými) TVAREKO MT 20 -deliteľná, kedy kladením jednotlivých rohových tvárnic na seba vznikne priebežná zvislá dutina, do ktorej je vložená oceľová výstuž (obr. č.1). Pre krytie zvislej oceľovej výstuže je možné používať dištančné (strediace) podložky. U dlhších múrov je potrebné vytvoriť cca po 3 m priebežnú dutinu (určené statikom). Vodorovná výstuž je vždy určená statikom. Otvory pre okná a dvere (ostenia) sú vymurované z tvárnic TVAREKO MT 20 rohová/deliteľná, tak aby bolo možné vytvoriť na okraji priebežnú zvislú dutinu, ktorá sa prearmuje a vyleje betónom v celej výške.

 

Nosné murivo vnútorné

Vnútorné nosné priečky sú tvorené tvárnicami TVAREKO MT 20. Medzi vnútornou nosnou stenou a obvodovou stenou je potrebné vytvoriť medzeru o šírke 100 – 120 mm (obr. č. 2). Tým sa zabráni vytváraniu nepriaznivého tepelného mostu a úniku tepla do obvodovej steny. Pri stavbách s vonkajším zateplením alebo sendvičovým systémom sú tvárnice preväzované s obvodovou stenou.

 

Priečky vnútorné, nenosné murivo

Pre priečky používame tvárnice TVAREKO MT 10( MT 15). Priečky sa murujú na odizolovanú základovú dosku. Tvárnice sú kladené hore dnom s preväzovaním na 1/2, resp. 1/3 dĺžky tvárnice na betónovú zmes vo vodorovnej aj zvislej škáre. Priečky sa nevystužujú. Je potrebné vytvoriť medzeru so šírkou 100 – 120 mm medzi priečkou a obvodovou stenou, aby sme zabránili vytvoreniu tepelného mostu (obr. č. 3). Ak je stavba izolovaná z vonkajšej strany, nevytvára sa medzera medzi priečkami a obvodovou stenou.

 

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 

Stropné konštrukcie

Stropné nosníky sú uložené do maltového lôžka (cementová malta min. 10 mm hrúbky). Osová vzdialenosť medzi nosníkmi je konštantná – 600 mm. Presné dodržanie osových vzdialeností medzi nosníkmi sa najlepšie určí tak, že v mieste uloženia nosníku na nosnú stenu je vložená zaslepená vložka (obr. č. 4). Pred vkladaním stropných tvárnic je potrebné stropné nosníky podoprieť dočasnými podporami podľa výkresu skladby stropu (obr. č. 5) Stojky je potrebné umiestniť pred začatím ukladania stropných tvárnic do stropných nosníkov na roznášacie podložky tak, aby bolo rozložené zaťaženie. Počet rád podpier musí zodpovedať výkresu skladby, musia byť stavané od stredu miestnosti s osovou vzdialenosťou podpier od 1,5 do 1,8 m. Odporúča sa, aby podoprenie uprostred nosníkov malo predpätie o 1/300 rozponu (napr. pri dĺžke nosníku 5 m cca 1,7 cm). Predpätie konštrukcie je určené statikom alebo projektantom objektu. Pred podoprením nie je strop pochodzí. Stropné tvárnice sú kladené na sucho na zráz v radách kolmých na os nosníkov, postupne od jedného konca k druhému v pozdĺžnom smere (obr. č. 6). Na podoprené nosníky sú ukladané stropné tvárnice postupne z jednej strany. Osadenie stropných tvárnic v jednom poli je neprípustné.                                                                                                                               

Stropné tvárnice majú dostatočnú únosnosť pre pohyb pracovníkov a pre betonáž stropnej dosky. Do stropnej konštrukcie sa nesmú vkladať stropné nosníky a ani tvárnice, ktoré sú akokoľvek poškodené. Na plochu stropu vytvorenú s nosníkov a stropných tvárnic pokladáme ako doplňujúcu výstuž zvarovanú KARI rohož. Jej veľkosť je určená na základe statického výpočtu a je uložená na dištančných podložkách s presahom min. 200 mm vo všetkých smeroch. Sieť je ukladaná tak, aby zasahovala nad celú výstuž stužujúceho venca (obr. č. 7). Veniec je tvorený iba polovicou tvárnice TVAREKO VT 20 (obr. č. 7).

Pred betonážou konštrukciu dôkladne očistíme a navlhčíme vodou. Betonáž stropu je potrebné previesť kontinuálne, aby bolo zabezpečené zmonolitnenie celej konštrukcie. Montážne podpery je možné odstrániť po dosiahnutí normovej pevnosti betónu, teda asi po 28 dňoch. Ak je hrúbka stropu viac ako 200 mm odporúčame previesť debnenie kopírujúce tvar objektu v požadovanej výške stropnej konštrukcie.

 

Preklady a vence

Preklady sú tvorené z tvárnic TVAREKO VT 20, ktorá je prearmovaná výstužou. Výstuž sa odporúča vybaviť dištančnými podložkami pre vytvorenie krytia, to znamená obalenia výstuže betónom.