Zateplenie a riešenie detailov

A. VNÚTORNÉ ZATEPLENIE - KLASICKÝ FRANCÚZSKY SYSTÉM

Základným prvkom vnútorného zatepľovacieho systému, sú tzv. termoizolačné panely. Termoizolačné panely sa skladajú zo sadrokartónovej dosky, parozábrany a vrstvy tepelnej izolácie stabilizovaného penového polystyrénu. Takéto panely sa vyrábajú v rozmerovom prevedení so šírkou 1 200 mm a výškou 2 600 mm.
Hrúbka odporúčaného termoizolačného panelu je 162,5 mm (hrúbka polystyrénovej izolácie = 150 mm, hrúbka sadrokartónu = 12,5 mm) s hodnotou tepelného odporu R = 4,05 m2.K/W.
Pri použití vnútorného zatepľovacieho systému je celková hrúbka steny cca 365 mm.
Vrstvou tepelnej izolácie s parozábranou je dostatočne zabránené prenikaniu vodných pár, vzniknutých prevádzkou v dome, do priestoru medzi tenkostennou tvárnicou a termoizolačným panelom. Nedochádza tu preto ku kondenzácií pár a vzniku pliesní a hnilobných procesov.

Tento typ zateplenia je vhodný pre akúkoľvek výstavbu rodinných domov, bytových domov a občianskych stavieb. Technické parametre spĺňajú podmienky pre výstavbu nízkoenergetických stavieb.

 

Vnútorné zateplenie stien termopanelmi (RIGITHERM)

Pred lepením termoizolačného panelu na vnútornú stranu obvodovej steny je potrebné ju mechanicky očistiť oklepaním a ošetriť penetračným náterom. Termoizolačný panel je možné podľa potreby upraviť. Pre úpravu panelov je možné použiť ručnú pílu alebo špeciálne rezáky. Samotné lepenie panelov sa realizuje pomocou lepiaceho tmelu určeného pre tento systém. Na zadnú stranu termopanelu - polystyrén (niekedy na vnútornú stranu obvodovej steny) sa nanesie vo forme terčíkov lepiaci tmel. Vzdialenosť jednotlivých terčíkov v rade je cca 30 – 35 cm, a hrúbka je v rozmedzí 10-40 mm. Panely sa lepia odspodu vo zvislom smere. Lepený panel sa rovná latou s predchádzajúcim nalepeným panelom. Doba zrenia lepiaceho tmelu je v závislosti na konkrétnych podmienkach od 12 do 24 hodín.

Tesnenie škár je možné previesť nanesením akrylátového tmelu na hranu polystyrénovej dosky alebo v prípade nespojitosti panelov zapenením polyuretánovou penou. Týmto je vytvorená dostatočná páronepriepustná zábrana proti prenikaniu vodných pár do priestoru medzi tenkostennými tvárnicami a termoizolačným panelom a ich následným zrážaním.

Tmelenie škár sa prevádza ako u bežných sádrokartonových konštrukcií. Po vyschnutí lepiaceho tmelu je potrebné previesť zapenenie medzier pri podlahe a strope polyuretánovou penou, čím dôjde k dokonalému utesneniu vnútorného priestoru od vonkajšieho.

 

Vnútorné zateplenie stien tvrdenou minerálnou vlnou s parozábranou

Ďalšou možnosťou vnútornej izolácie je použitie tvrdenej minerálnej vlny s parozábranou. Do stien sa ukotvia držiaky pre profily z pozinkovaného oceľového plechu, čím sa vytvorí tzv. medzistenie. Priestor medzistien sa vyplní tvrdenou minerálnou vlnou s parozábranou a pohľadová časť konštrukcie je prekrytá sadrokartónom. V prípade preťahovania elektroinštalácie v elektroinštalačných trúbkach, medzi tvrdenou minerálnou vlnou s parozábranou a medzistením a v prípade vŕtania otvorov v sadrokartóne (napr. vypínače, zásuvky...), sa musí postupovať tak, aby táto parozábrana nebola narušená.

 

Zateplenie stropu tvrdenou minerálnou vlnou s parozábranou

Zateplenie stropu tvrdenou minerálnou vlnou je vhodné predovšetkým pre jednoduché vedenie elektroinštalačných rozvodov v podhľadoch stropu.
Strop pozostáva zo stropnej konštrukcie, ktorá je tvorená závesmi a nosníkmi. Závesy sa kotvia do stropných tvárnic (nekotvia sa do stropných nosníkov), do ktorých sú umiestnené profily z pozinkovaného oceľového plechu, čím dôjde k vytvoreniu konštrukcie stropného podhľadu. Do priestoru medzi konštrukciou stropného podhľadu a stropom je v požadovanej hrúbke vložená tepelná izolácia (tvrdená minerálna vlna s parozábranou). Pohľadová časť stropnej konštrukcie je následne obložená sadrokartónom. (Obr. 4)

 

Tepelné izolácie podláh

Podlahy sú riešené klasickou alebo suchou montážou. Skladba podláh vždy obsahuje tepelnú izoláciu vo forme penového alebo extrudovaného polystyrénu. Je možné použiť aj minerálne dosky, ktorá sa prekrývajú fóliou, ktorá zabraňuje preniknutiu vody do dosiek.

 

Riešenia konštrukčných detailov

  • Rozvody (elektroinštalácia, vodoinštalácia, kúrenie a kanalizácia) odporúčame viesť tak, aby nedošlo k zásahu do obvodového muriva, to znamená podlahou alebo stropným podhľadom. Najvhodnejším riešením je vedenie stredovou priečkou alebo zvislými inštalačnými šachtami. (Obr. 3a,b)

  • V prípade vnútorného zateplenia stien, pomocou termoizolačných panelov, sú inštalácie vedené v izolačnej vrstve termopanelu. Pri prerezávaní rýh pre vedenie inštalácií nesmie dôjsť k nadmernému zoslabeniu izolačnej vrstvy. Po nalepení termoizolačného panelu dôjde k zakrytiu inštalácie.
  • V prípade vnútorného zateplenia pomocou tvrdenej minerálnej vlny s parozábranou je možné viesť rozvody medzi minerálnou vlnou a parozábranou.
  • Kanalizáciu je možné viesť podlahou alebo stropným podhľadom. Rozvody sú potom prekryté izoláciou stropu.
  • Okná a dvere je potrebné zabudovať tak, aby boli osadené na rozhraní izolácie a obvodového muriva. Uchytenie okien sa realizuje pomocou oceľových kotiev, ktoré sa upevňujú priamo do obvodového muriva. (Obr. 1 a 2)
  • Vnútorné a vonkajšie parapetné dosky sa pripevňujú dodatočne, spodná časť rámu je k ich ukotveniu špeciálne upravená.

Výhody

- nedochádza k akumulácii tepla do stien, tzn. veľmi rýchle vytápanie miestností a s tým spojené vysoké úšpory na kúrení

- vyššia povrchová teplota obvodových múrov, lepšia teplotná pohoda

- rýchla polosuchá výstavba bez ohľadu na vonkajšie klimatické podmienky

- montáž nevyžaduje stavbu lešenia

- inštalácia lepením bez mechanického zásahu do obvodových stien

- izolačná vrstva so sádrokartónom rieši súčasne vnútornu úpravu stien (odpadajú vnútorné omietky, resp. stierky)

- možnosť použitia sýtych fasádnych farieb (pri použití tmavých odtieňov farieb je izolant chránený obvodovým múrom proti nadmernému prehrievaniu

- rozsiahle možnosti architektonického riešenia fasády (odpadajú obmedzenia dané vonkajším izolantom)

Nevýhody

- odlišné prevedenie hrubej stavby (napr. napojenie vnútorných priečok na obvodový múr)

- vyššie nároky na dodržanie technologicky správneho postupu pre vylúčenie vzniku tepelných mostov

- oproti vonkajšiemu zatepleniu zmenšuje vnútorný priestor domu (toto je relatívne, nakoľko celková hrúbka stien je približne rovnaká ako u tehlových stavieb, dokonca rádovo 15 - 20 % menšia)

 

B. VONKAJŠIE ZATEPLENIE

Tento spôsob ako aj sendvičový spôsob zateplenia budov už nie je tak ekonomický ako klasický francúzsky systém, pretože tu dochádza k akumulácii tepla do stien. Pri variante vonkajšieho zateplenia je použitý izolant vo forme tvrdenej minerálnej vlny alebo polystyrénu, ktorý je umiestnený na vonkajšiu stranu nosnej konštrukcie. Pri použití tvrdenej minerálnej vlny odporúčame vložiť medzi nosnú stenu a minerálnu vlnu parozábranu.
Ak je použitý ako tepelný izolant polystyrén, je potrebné zvoliť takú hrúbku izolantu, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár.
Vnútorná časť muriva sa omieta vnútornou omietkou a vonkajšia časť fasádnou stierkou.

 

Výhody

- štandardný spôsob prevedenia hrubej stavby

- izolácia nezmenšuje vnútorný priestor izieb

- obecne rozšírený spôsob zateplenia a vysoká známosť medzi realizačnými firmami

Nevýhody

- akumulácia tepla do stien, pomalšie vytápanie objektov

- nutnosť stavby lešení a kotvenia tepelných izolantov

 

C. SENDVIČOVÝ SYSTÉM ZATEPLENIA

Použitý izolant je vo forme tvrdenej minerálnej vlny alebo polystyrénu, ktorý je vložený ako jadro do konštrukcie vytvorenej z murovacích tvárnic TVAREKO MT 20 a TVAREKO MT 10. Pri použití tvrdenej minerálnej vlny ako izolantu odporúčame vložiť medzi nosnú stenu a minerálnu vlnu parozábranu. Ak je ako izolant použitý polystyrén, je potrebné zvoliť takú hrúbku izolantu, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár.
Vnútorná časť muriva sa omieta vnútornou omietkou a vonkajšia časť muriva sa omieta fasádnou stierkou.

 

Výhody

- dokonalá ochrana izolácie pred poškodením

- možnosť použita sýtych fasádnych farieb

- rozsiahlé možnosti architektonického riešenia fasády

Nevýhody

- finančne najnáročnejšia varianta

- väčšie investíčné náročnosti pri zlepšovaní tepelne technických vlastností stavebných konštrukcií